خرید اینترنتی فایل*کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه*

کار تحقیقی حقوق,کار تحقیقی 1 و 2,کار تحقیقی,کار تحقیقی قوه مقننه,کار تحقیقی قوه مجریه,قوه مقننه,قوه مجریه,انواع کابینه قوه مجریهکار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه|40064484|vai|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

کار تحقیقی

بخش اول :قوه مقننه

فصل اول :مفهوم مقننه

فصل دوم :سمت نمایندگی

فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه

بخش دوم :قوه مجریه

فصل دوم:انواع کابینه

فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه

بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه

فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه

فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه

فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه

بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه

فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی

فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی

فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم

مقدمه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .

گفتار اول -کلیات

مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه

تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .

مبحث دوم -سمت نمایندگی

مفهوم نمایندگی

نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».

ویژگی های نمایندگی

نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :

1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص

2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص

مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .

نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند

مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».

مبحث سوم -مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...


مطالب دیگر:
گزارش کار دور بحرانی آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشاتکارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولیمقاله قانون مالیاتهای مستقیم: مالیات بر در آمد کشاورزی‌مقاله اصول نظام راهبری شرکت و مفهوم آن در شرکتهای چندملیتیمقاله ریشه‌های فقر و فسادمقاله پیش بینی فروش دراقتصادفرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی با رویکرد سازمانهای نوینمقاله فرآیند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعیمقاله فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف كنندهتحقیق پیشی عرضه بر تقاضامقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبارمقاله صنعت بورسمقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85مقاله شکنندگی مالیتحقیق خصوصیات شرکت با مسئولیت محدودمقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایرانمقاله شاخص میانه (Median)تحقیق سیاست های پولی هنوز انبساطی استسیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردمرابطه موسیقی و معماری و تاثیر آن بر بیماریهاموسیقی در معماری ایرانبررسی حریم کابل های برق خودنگهدارتکنولوژی دتکتورهای spectتکنولوژی دتکتورهای petمقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش